Στο Συνήγορο του Πολίτη θέματα ισότητας

  • Περισσότερες αρμοδιότητες αποκτά ο Συνήγορος του Πολίτη σε θέματα διακρίσεων λόγω φύλου.

Με βάση το νέο νόμο 3896/2010, θα μπορεί να δρα και προληπτικά, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως καταγγελία, ενώ θα εξετάζει πλέον, όχι μόνον αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αλλά και η αρχή των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση.

Η ανεξάρτητη αρχή προαναγγέλλει συνεργασία με τη δημόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δευκρινίζει ότι δεν θα σταματά την έρευνα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αλλά θα συνεχίζει τη διαμεσολάβηση μέχρι να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριοή μέχρι να εξεταστεί αίτημα για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s