Ειδική μέριμνα για τους πρόσφυγες

Τις παρατηρήσεις του πάνω στο νέο μεταναστευτικό νομοσχεδίο δημοσιοποιεί το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει σχετικά με το Κεφάλαιο Α’ Άρθρο 1Α παρ. 4: Οι αναγνωρισμένοι από τις ελληνικές αρχές πολιτικοί πρόσφυγες δεν απολαμβάνουν της προστασίας της χώρας καταγωγής τους και δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Ως εκ τούτου εξ ορισμού ευρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία να δηλώσουν τα γεννηθέντα στην Ελλάδα τέκνα τους στις οικείες αλλοδαπές αρχές. Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητο στο άρθρο 1Α να προστεθεί σχετικό εδάφιο που να μνημονεύει ρητά την κατηγορία των προσφύγων.

Επίσης, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον του παιδιού σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7) του Ν. 2101/1992 περί κυρώσεως της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, θεωρούμε σκόπιμη την ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως αυτής και για τους υπαχθέντες στο καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Συνεπώς, προτείνουμε το πρόσθετο εδάφιο να διαμορφωθεί ως εξής:
Άρθρο 1Α … «4. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων ή του ιδίου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον: οι γονείς του, ή ο γονέας του, όταν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας».

Επί του άρθρου τούτου, θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε τα ακόλουθα σημεία, τα οποία κατά τη γνώμη μας χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης: Στην παράγραφο 1 προβλέπεται πενταετής νόμιμη μεν διαμονή του ενός γονέα, πλην όμως στη συνέχεια απαιτείται «οι γονείς να υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση». Σημειώνουμε ότι η ενδεχόμενη μη νόμιμη παραμονή του άλλου γονέα φαίνεται να καθιστά σε μεγάλο βαθμό αδύνατη την υποβολή της κοινής σχετικής δήλωσης και την εγγραφή του ανηλίκου στο δημοτολόγιο. Η κοινή δήλωση καθίσταται επίσης δυσχερής στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή ευρισκομένων σε διάσταση γονέων, ιδίως στην περίπτωση που κάποιος από τους δύο έχει αποχωρήσει από τη χώρα μας.

Κατανοούμε επίσης ότι το κριτήριο της σύνδεσης της νόμιμης διαμονής των γονέων με τη δυνατότητα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από το παιδί, δεν μπορεί παρά να αποτελεί προσωρινό μέτρο, το οποίο θα χρειαστεί να επανεξεταστεί σε συνάρτηση με τη χάραξη νέας μεταναστευτικής πολιτικής, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. [Μορφονιός Ν., Η ΑΥΓΗ: 09/01/2010]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s